مغ ومشتا(برداشت محصول کال و نارس نخل ها و جوشاندن آن)

جشواره ی که هر ساله محصول نخل های باغات را با آوا و سنت های محلی برداشت میکنند می جوشانند.